Dla nauczycieli

APD - Instrukcja dla Recenzentów

  • APD [pdf, 318.41 kB]

Arkusz oceny nauczyciela akademickiego

Rada programowa na kierunku wychowanie fizyczne

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 4/2016/2017 z dnia 25 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę nr 130/2013/2014 Senatu UKW z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania, zasad ustalania godzin obliczeniowych oraz liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Wzór sylabusa

Opis modułu (przedmiotu), programu nauczania oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Kultury Fizycznej
ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz
tel. 52 32 31 706